Home  

Anguttara Nikaya Book of the tens XI (iii) 103 Wrongness

Abridged

From wrong view proceeds wrong thinking; from that wrong speech. From wrong speech, wrong action. From wrong action, wrong living; from that wrong effort. From wrong effort proceeds wrong mindfulness; from that wrong concentration. From wrong concentration proceeds wrong knowledge. From wrong knowledge proceeds wrong release......

 

From right view proceeds right thinking; from that right speech......right release.

---------------------------------------

Anguttara Nikaya    Dasakanipaatapaa.li

. Micchattasutta.m

 

103. “Micchatta.m, bhikkhave, aagamma viraadhanaa hoti, no aaraadhanaa. Katha~nca, bhikkhave, micchatta.m aagamma viraadhanaa

hoti, no aaraadhanaa? Micchaadi.t.thikassa, bhikkhave, micchaasa"nkappo pahoti, micchaasa"nkappassa micchaavaacaa pahoti, micchaavaa

cassa micchaakammanto pahoti, micchaakammantassa micchaa-aajiivo pahoti, micchaa-aajiivassa micchaavaayaamo pahoti, micchaavaayaa

massa micchaasati pahoti, micchaasatissa micchaasamaadhi pahoti, micchaasamaadhissa micchaa~naa.na.m pahoti, micchaa~naa.nissa ‚04

micchaavimutti pahoti. Eva.m kho, bhikkhave, micchatta.m aagamma viraadhanaa hoti, no aaraadhanaa.

“Sammatta.m, bhikkhave, aagamma aaraadhanaa hoti, no viraadhanaa. Katha~nca, bhikkhave, sammatta.m aagamma aaraadhanaa hoti, no

viraadhanaa? Sammaadi.t.thikassa, bhikkhave, sammaasa"nkappo pahoti, sammaasa"nkappassa sammaavaacaa pahoti, sammaavaacassa

sammaakammanto pahoti, sammaakammantassa sammaa-aajiivo pahoti, sammaa-aajiivassa sammaavaayaamo pahoti, sammaavaayaamassa

sammaasati pahoti, sammaasatissa sammaasamaadhi pahoti, sammaasamaadhissa sammaa~naa.na.m pahoti, sammaa~naa.nissa ‚ sammaa

vimutti pahoti. Eva.m kho, bhikkhave, sammatta.m aagamma aaraadhanaa hoti, no viraadhanaa”ti. Tatiya.m.